12-05-2022Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», στο πλαίσιο του έργου, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης Π344_12-5-2022.

10-11-2022Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του έργου «Απόδραση στον Πολιτισμό», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης 57512/10-11-2022.